بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن

عنوان: بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن
شناسه: 42
نویسنده: 
مقطع: 
كارشناسى ارشد
استاد راهنما: 
-آذرنوش، آذرتاش
رشته آموزشی: 
-
مرکز آموزشی: 
-دانشگاه تهران
سال دفاع: 
1368
تعداد صفحات: 
0
چکیده: 
-مطالب این رساله در سه فصل ذیل تنظیم شده است: فصل اول مشتمل بر عناوین، روش، تفسیر، تأویل و تنزیل است. فصل دوم هم در مورد روش تفسیر، تاریخچه و انواع آن است. فصل سوم و آخر هم که اصل بحث دراین رساله یعنی نقد و تبیین روش تفسیر قرآن به قرآن بوده و مشتمل بر عناوین نظریه های تفسیر قرآن به قرآن، مبانی، دلایل و کیفیت این روش، نقش روایات معصومین (ع) و ایرادات وارده بر این روش می باشد.